رادكس پرينت به اعتماد ومعتبر بودن شما كاربر ان عالي مقام وارزشمند اعتبار خود را كسب كرده وخواهد كرد اميد كه بتوانيم قدمي هر چند كوچك به لطف حق تعالي وياري وهمدلي شما سروران برداريم از اين رو درصددبرآمديم كه 


 گارانتي ووارانتي را به معني واقعي آن ومتفاوت ارايه كنيم:


١-چنانچه در سفارش كالا دچار اشتباه شديد وسفارش شما منطبق با خواسته شما نبود تا ٤٨ساعت بعداز دريافت كالا بدون آنكه جعبه كارتريج باز شود ميتوانيد آنرا مرجوع كرده وكارتريج مورد نظرتان را سفارش دهيد دراين صورت پرداخت وجه ارسال كالاي مرجوعي از طرف شما خواهدبود.


٢-كارتريج مورد نياز وخريد شما از زمان تحويل كالا تا  ٩٠ روز  وحتي با هر میزان از مصرف اگر داراي اشكال فني باشد بدون چون وچرا از شما پذيرفته خواهد شد.


٣-چنانچه ارسال كارتريج مورد درخواست شما ظرف مهلت ومدت تضمين شده از جانب سازمان فروش رادكس پرينت محقق نگردد كالا به صورت رايگان وبدون پرداخت وجه بدست شما خواهد رسيد.

هميشه وهمواره حق با مشتري است .

محق بودن شما امكان به حقي است كه  براي ما ايجاد شده است.


خريد از فروشگاه رادكس پرينت سرآغاز ايجاد يك تعهد بسيار سنگين وبزرگ براي ماخواهدبود.


اميدواريم دراين آزمون بتوانيم سربلند باشيم.